Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: strażnika miejskiego w Straży Miejskiej w Przemyślu

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 902 z Późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014.1786 t.j. z dnia 2014.12.11)

 

Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: strażnika miejskiego

 

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. ukończone 21 lat,
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. wykształcenie co najmniej średnie,
 5. nienaganna opinia,
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 8. status osoby bezrobotnej,
 9. podanie przez kandydata numeru telefonu do kontaktu.

 

II. Wymagania dodatkowe 

 1. ogólna wiedza na temat działalności Straży Miejskiej w Przemyślu, przepisów samorządowych, uchwał Rady Gminy dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej w Przemyślu,
 2. dobra znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. odpowiedzialność, terminowość, dokładność i samodzielność w wykonywaniu zadań,
 5. wysoka kultura osobista,
 6. umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres obowiązków strażnika miejskiego.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie ochrona porządku publicznego zgodnie z ustawą o strażach gminnych ( miejskich) w tym :

 1. podejmowanie interwencji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa,
 2. ochrona zgromadzeń i imprez publicznych,
 3. ochrona obiektów użyteczności publicznej,
 4. działanie w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. list motywacyjny,
 4. cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 5. kserokopia dowodu osobistego (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe  (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 7. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność  z oryginałem),
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko strażnika miejskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Straży Miejskiej w Przemyślu przy ul. Sportowej 8 lub przesłać Pocztą  Polską w terminie do 22 kwietnia 2018 r. na adres: Straż Miejska w Przemyślu z siedzibą przy ul. Sportowej 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – strażnika miejskiego w Straży Miejskiej w Przemyślu”. Informacja o naborze na w/w stanowisko zostanie podana poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.smprzemysl.pl w zakładce BIP (rekrutacja). Oferty, które wpłyną jako niekompletne lub po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data stempla pocztowego. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym w szczególności opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy. Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: pierwszy polegał będzie na ocenie spełnienia przez kandydata wymagań niezbędnych oraz oceny, czy kandydat przedłożył wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, a drugi na rozmowie kwalifikacyjnej, która zdecyduje o wyborze kandydata. Do drugiego etapu zostaną zaproszeni kandydaci, którzy spełnią wymagania niezbędne oraz, którzy przedłożyli wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Informacja o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazana kandydatom w formie telefonicznej. W toku rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja oceni znajomość przez kandydata przepisów z zakresu prawa administracyjnego, przepisów samorządowych oraz uchwał Rady Gminy dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej w Przemyślu. Przedmiotem oceny Komisji będzie również postawa, zachowanie i kultura osobista kandydata. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.smprzemysl.pl w zakładce BIP (rekrutacja), niezwłocznie po zakończeniu drugiego etapu, nie później jednak niż 30 kwietnia 2018 r.  

 

Wszystkie oferty, poza ofertami które zostaną wybrana, będą do odebrania w siedzibie Straży Miejskiej w Przemyślu przez 7 dni od dnia umieszczenia informacji o wynikach naboru na stronie internetowej www.smprzemysl.pl w zakładce BIP (rekrutacja), a po upływie tego terminu ulegną komisyjnemu niszczeniu.

 

Przedłuża się termin naboru

na wolne stanowisko urzędnicze: strażnika miejskiego w Straży Miejskiej w Przemyślu

 

 W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia  9 kwietnia 2018r., w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: strażnika miejskiego w Straży Miejskiej w Przemyślu Komendant Straży Miejskiej informuje, że termin składania dokumentów aplikacyjnych został przedłużony do dnia  14 maja 2018r., do godz. 1500. Pozostałe warunki zawarte w ogłoszeniu o naborze nie ulegają zmianie.

 Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.smprzemysl.pl w zakładce BIP (rekrutacja), niezwłocznie po zakończeniu drugiego etapu, nie później jednak niż 21 maja 2018 r.  

 

 

 

Przemyśl, dnia 21 maja 2018r.

Informacja
o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: strażnika miejskiego
w Straży Miejskiej w Przemyślu

Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wymienione wyżej stanowisko zostali wybrani:
Jacek Sochran
Grzegorz Kruk
Norbert Krowiak

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie zarządzenia Nr 11/2018 z dnia 15 maja 2018 r. Komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla dokonania wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze: strażnika miejskiego w Straży Miejskiej w Przemyślu.
Komisja Rekrutacyjna na swoim posiedzeniu w dniu 15 maja 2018 r. stwierdziła, że wpłynęło 8 ofert, żadna nie została odrzucona.
Do dalszego etapu Komisja zakwalifikowała więc 8 ofert. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostali poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbyła się dnia 16 maja 2018 r. od godz. 8.30.

Dnia 17 maja 2018 r. Komisja kwalifikacyjna dokonała wyboru na w/w stanowisko:
Jacka Sochran, Grzegorza Kruka i Norberta Krowiaka. Osoby te, spełniły wszystkie podane w ogłoszeniu o naborze wymagania niezbędne oraz przedłożyła wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Ponadto osoby te w wyniku przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się najlepszą znajomością przepisów z zakresu prawa administracyjnego, przepisów samorządowych oraz uchwał Rady Gminy dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej w Przemyślu, a także których postawa, zachowanie i kultura osobista została oceniona najwyżej.

Jan Geneja
Komendant Straży Miejskiej
w Przemyślu