Zaproszenie do składania ofert nr 1

Zaproszenie do składania ofert

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 4/14 Komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty 30000 EURO.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac niezbędnych i koniecznych dla zrealizowania rozbudowy miejskiego systemu monitoringu wizyjnego o 1 kamerę IP na skrzyżowaniu ulic Opalińskiego i Spiechowicza.

 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje oraz uruchomi kamerę IP.

 

Zadanie zostanie wykonane zgodnie z przedstawionym poniżej zakresem oraz zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

W ramach prac projektowych Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do:

 1. wykonania projektów budowlanych,
 2. wykonania projektów wykonawczych,
 3. wykonania dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót,
 4. wyznaczenia i przyłączenia tras przyłączy telekomunikacyjnych oraz innych obiektów telekomunikacyjnych i elektrycznych,
 5. uzyskania uzgodnień z właścicielami obiektów na montaż podzespołów na ich obiektach, jeżeli takie będą wymagane,
 6. uzyskania uzgodnień z właściwym terytorialnie zarządcą dróg
 7. dokonania zgłoszeń  budowlanych jeżeli są wymagane Ustawą Prawo Budowlane,
 8. zakupu mapy do celów opiniodawczych i projektowych
 9. opracowania mapy do celów projektowych
 10. stosowania się do wytycznych Zamawiającego, na każdym etapie projektowania, każdorazowo wymagana jest akceptacja przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych,
 11. do przywrócenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac budowlanych,

 

Instalacja punktu kamerowego.

Należy zainstalować i uruchomić kamerę IP 1080p PTZ  Speed Dome kamera ( szybko obrotowa kamera).

Pozostałe parametry jakie powinna spełniać kamera:

 • IR minimum 50 m
 • Zabezpieczenie przepięciowe 6000TVS / 4000V
 • Kolor: 0.05 Lux, B/W: 0.005Lux

 

 

Kamera powinna być zamontowana na dostarczonym i zamontowanym przez Zleceniobiorcę maszcie o wysokości 5 m, w wyznaczonym miejscu na zdjęciu poglądowym, (skrzyżowanie ulic Opalińskiego z  Boryty Spiechowicza).
Zleceniobiorca przedstawi sposób przesyłu danych z wyżej wymienionego miejsca do centrum monitoringu w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu ul. Boh. Getta 1.

 

Termin Składania ofert.

Oferty należy złożyć do dnia 21-03-2017 roku, w Siedzibie Straży Miejskiej w Przemyślu, ul. Sportowa 8

 

                                                                                                                     Zatwierdzam       

                                                                                          Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu

 

 

Sporz. Józef Żmudzki

Tel 16 676 7070