Wyniki naboru na stanowisko specjalisty Straży Miejskiej w Przemyślu

Informacja

o wynikach naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej w Przemyślu

 

Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wymienione wyżej stanowisko została wybrana Pani Barbara Więch, zamieszkała
w Przemyślu.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Na podstawie zarządzenia Nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. Komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla dokonania wyboru kandydata na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej w Przemyślu, Komisja Rekrutacyjna na swoim posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2018 r. stwierdziła, że wpłynęło 5 ofert, z czego 3 zostało odrzuconych, z uwagi na nie spełnienie wymagań niezbędnych i/lub nie przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń. Do dalszego etapu Komisja zakwalifikowała 2 oferty. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostali poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbyła się dnia 26 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 oraz o godzinie 10.30.

 

Dnia 26 stycznia 2018 r. Komisja kwalifikacyjna dokonała wyboru na w/w stanowisko
p. Barbarę Więch, tj. osobę, która spełniła wszystkie podane w ogłoszeniu o naborze wymagania niezbędne oraz przedłożyła wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia
i która w wyniku przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się najlepszą znajomością przepisów z zakresu prawa administracyjnego, przepisów samorządowych oraz uchwał Rady Gminy dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej w Przemyślu, a także której postawa, zachowanie i kultura osobista została oceniona najwyżej.  

 

 

Jan Geneja

Komendant Straży Miejskiej

w Przemyślu