Zmiany w ustawie o ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zmiany w ustawie o ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Z dniem 9 marca br. zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz ustawy o  bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310).

Zmiany dotyczą w szczególności art. 14 ust 2a, który otrzymuje brzmienie „Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów” .

Ponadto, został dodany art. 14 ust 2b w brzmieniu „Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1, i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.”