Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
(o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro)

Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1: 37-700 Przemyśl, NIP 795-231-95-92, w imieniu której działa Straż Miejska w Przemyślu, z siedzibą przy ul. Sportowej 8; 37-700 Przemyśl na podstawie zarządzenia nr 4/14 Komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro składa zaproszenie do złożenia ofert na:

zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Przemyślu

1. Przedmiot zamówienia:

A Wymagania ogólne
1 Samochód używany: nie uszkodzony i sprawny technicznie
2 Rok produkcji 2008 lub późniejszy
3 Szacunkowa wartość brutto do 40.000 zł.
4 Liczba miejsc – 7 lub więcej
5 Skrzynia biegów manualna, minimum 5 biegowa
6 Kolor: srebrny
B Silnik
1. Pojemność od 1 400cm3
2 Rodzaj paliwa – benzyna/olej napędowy
C Wyposażenie dodatkowe
1. Hak holowniczy
2 Klimatyzacja

2. Termin realizacji zamówienia do 8 maja 2018 r.
3. Kryteria oceny ofert: cena: 50% i stan techniczny pojazdu: 50%. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia stanu technicznego oferowanego pojazdu we wskazanym przez siebie warsztacie samochodowym.
4. Oferty należy składać w siedzibie Straży Miejskiej w Przemyślu przy ul. Sportowej 8 lub w formie elektronicznej na adres e- mail: administracja@smprzemysl.pl. do dnia 7 maja 2018 r. do godz. 1000.

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Straży Miejskiej w Przemyślu w dniu 7 maja 2018 o godz. 1100.
6. Samochód powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji i dopuszczenia do ruchu.
7. W ofercie należy podać wartość netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie.
8. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „oferta sprzedaży samochodu dla Straży Miejskiej w Przemyślu, nie otwierać przed 7 maja 2018 r. przed godziną 11”.
9. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: p. Mariusz Migdal tel. 16 676 70 70.

Przemyśl, 27 kwietnia 2018r.