Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

(o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro) 

 

Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1: 37-700 Przemyśl, NIP 795-231-95-92, w imieniu  której działa Straż Miejska w Przemyślu, z siedzibą przy ul. Sportowej 8; 37-700 Przemyśl na podstawie zarządzenia nr 4/14 Komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, zaprasza do składania ofert na:

 

dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Przemyślu

 

 1. opis przedmiotu dostawy:

 

A

Wymagania ogólne

1 Samochód fabrycznie nowy
2 Rok produkcji 2018
3 Szacunkowa wartość brutto do 55 000 zł.
4 Liczba miejsc – 5 lub więcej
5 Skrzynia biegów manualna, minimum 5 biegowa
6 Kolor: srebrny
B

Silnik

1. Pojemność od 1 400cm3
2 Rodzaj paliwa – benzyna plus LPG
C

Wyposażenie dodatkowe:

1. ABS
2. Klimatyzacja
3. Centralny zamek
4. Immobilizer 
5. ASR (kontrola trakcji)
6. ESP
7. Wspomaganie kierownicy

 

 

 1. Termin realizacji dostawy: niezwłocznie po zawiadomieniu oferenta przez zamawiającego o wyborze jego oferty.
 1. Kryteria oceny ofert: cena: 100%. Oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejsza.
 2. Oferty należy składać w siedzibie Straży Miejskiej w Przemyślu przy ul. Sportowej
  8 lub w formie elektronicznej na adres e- mail: administracja@smprzemysl.pl. do dnia 21 maja 2018 r. do godz. 1000.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Straży Miejskiej w Przemyślu w dniu 21 maja 2018 o godz. 1100.
 2. Samochód powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji i dopuszczenia do ruchu.
 3. W ofercie należy podać wartość netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie.
 4. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „oferta dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Przemyślu, nie otwierać przed 21 maja 2018 r. przed godziną 11”.  

 1. Dostawca wystawi fakturę VAT w n/w sposób:

Nabywca: Gmina Miejska Przemyśl; Rynek 1; 37-700 Przemyśl; NIP:795-231-95-92; Odbiorca: Straż Miejska ul. Sportowa 8; 37-700 Przemyśl. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie do 14 dni liczonych od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 1. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z dostawcami jest: p. Mariusz Migdal; tel. 16 676 70 70.

 

 

                                                                                   Komendant Straży Miejskiej w Przemyśl

Jan Geneja

 

 

 

 

Przemyśl, dnia: 11.05.2018 r.