Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: strażnika miejskiego w Straży Miejskiej w Przemyślu

Przemyśl, dnia 21 maja 2018r.

Informacja
o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: strażnika miejskiego
w Straży Miejskiej w Przemyślu

Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wymienione wyżej stanowisko zostali wybrani:
Jacek Sochran
Grzegorz Kruk
Norbert Krowiak

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie zarządzenia Nr 11/2018 z dnia 15 maja 2018 r. Komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla dokonania wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze: strażnika miejskiego
w Straży Miejskiej w Przemyślu.
Komisja Rekrutacyjna na swoim posiedzeniu w dniu 15 maja 2018 r. stwierdziła, że wpłynęło 8 ofert, żadna nie została odrzucona.
Do dalszego etapu Komisja zakwalifikowała więc 8 ofert. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostali poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbyła się dnia 16 maja 2018 r. od godz. 8.30.

Dnia 17 maja 2018 r. Komisja kwalifikacyjna dokonała wyboru na w/w stanowisko:
Jacka Sochran, Grzegorza Kruka i Norberta Krowiaka. Osoby te, spełniły wszystkie podane w ogłoszeniu o naborze wymagania niezbędne oraz przedłożyła wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Ponadto osoby te w wyniku przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się najlepszą znajomością przepisów z zakresu prawa administracyjnego, przepisów samorządowych oraz uchwał Rady Gminy dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej w Przemyślu, a także których postawa, zachowanie i kultura osobista została oceniona najwyżej.

Jan Geneja
Komendant Straży Miejskiej
w Przemyślu