RODO

RODO

Administratorem Danych Osobowych jest
Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu  
z siedzibą:
Straż Miejska w Przemyślu
ul. Sportowa 8
37-700 Przemyśl

Tel.16 676 70 70

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Mariusz Migdal
Dane teleadresowe:
Straż Miejska w Przemyślu

 1. Sportowa 8
  37-700 Przemyśl

tel. 16 676 70 70

e-mail

administracja@smprzemyl.pl

Ewentualne pytania/skargi/uwagi/sugestie dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres:
pocztą tradycyjną:
Inspektor Ochrony Danych, ul. Sportowa 8, 37-700 Przemyśl

poczta elektroniczna:

administracja@smprzemysl.pl

 

Obowiązki IOD

 • informowanie administratora oraz pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów,
 • monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia oraz innych przepisów Unii i państw członkowskich oraz polityk administratora lub procesora,
 • szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania,
 • przeprowadzania systematycznych audytów w organizacji, w której został powołany,
 • udzielania wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich
  i skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe oraz jak wykazać przestrzeganie prawa przez administratora lub podmiotu przetwarzającego dane w szczególności jeżeli chodzi o identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem, o jego ocenę pod katem źródła, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia oraz o najlepsze praktyki pozwalające zminimalizować to ryzyko,
 • udzielania na żądanie zaleceń co do oceny skutków oraz monitorowanie ich wykonania w przypadku, gdy administrator danych przed rozpoczęciem przetwarzania zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych,
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania.

 Klauzula informacyjna

Utworzono: 25 maja 2018

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1)  (RODO)  mając na uwadze Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania
i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (DODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu
  z siedzibą ul. Sportowa 8 tel. 16 676 70 70
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisząc na adres Administratora lub adres poczty elektronicznej: administracja@smprzemysl.pl tel.16 676 70 70
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art. 6 ust. 1.

a/ osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów. Możemy przetwarzać m.in. do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż Miejska,

b/ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora,

c/ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Działania związane z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej w szczególności w sytuacjach popełnienia czynu zabronionego,

d/ przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych,

e/ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej np. ochrony środowiska, pomoc bezdomnym.

f/ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Akapit pierwszy lit. f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

 1. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania
  i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej.
 2. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa.
 5. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
 • do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 • jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO,

Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa.

 1. Przetwarzanie danych w zależności od celu określonego w ustępie 3 jest:

a/ dobrowolna – konsekwencją nie podania danych jest np. brak możliwości udziału
w rekrutacji, szkoleniu

b/ niezbędne do realizacji umowy – konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy

c-e/wynika za przepisów prawa – konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych.

 1. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 2. Jednocześnie informujemy że zgodnie z Art. 10 RODO oraz Ustawą o ochronie danych przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z czynami zabronionymi oraz czynnościami związanymi z tymi sprawami przetwarzane do czasu wejścia ustawy wprowadzającej DODO zgodnie z dotychczasowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych