Zaproszenie do składania ofert

 Zaproszenie do składania ofert

 

            Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067 z późn. zm.). w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.  (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

 

 1. Zamawiający:

Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1; 37-700 Przemyśl, NIP 795-231-95-92 w imieniu której działa Straż Miejska, ul. Sportowa 8; 37-700 Przemyśl,

 1. Opis przedmiotu umowy i zakres usług

            Przedmiotem umowy będzie wykonywanie badań lekarskich i psychologicznych:

 • strażników ubiegających się o przyjęcie do pracy
 • badań wstępnych i okresowych, których obowiązek wynika przepisów Kodeksu Pracy
 • badań kontrolnych,
 • badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Umowa zostanie zawarta  na okres od 01-01-2019 do 31- 12- 2019 roku.

Informacje Dodatkowe dla wykonawców:

 1. Stanowisko administracyjne (6 osób)
a)  stanowiska urzędnicze,     Czynniki i warunki uciążliwe – praca przy komputerze,
b)  stanowisko pomocnicze,
 1. c) stanowisko obsługi – 1 osoba.
 2. Strażnik Miejski – opis stanowiska (44 osoby)

 lokalizacja :ul. Sportowa 8 + teren miasta Przemyśl; czas pracy; 8 lub 12 godzin (również praca w porze nocnej) patrol pieszy lub zmotoryzowany; praca prewencyjna polegająca na działaniach prewencyjnych lub interwencyjnych; uprawnienia do stosowania środków przymusu bezpośredniego, np. siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających, oraz podobnych technik obrony, kajdanki, pałki wielofunkcyjne, paralizatory elektryczne, ćwiczenia fizyczne z elementami techniki i taktyki podejmowania interwencji.

 

Strażnicy wykonują następujące prace:

 • w zmiennych warunkach atmosferycznych (patrole piesze, rowerowe, na skuterze lub samochodem całego terenu miasta),
 • praca przy komputerze,
 • obsługa monitorów ekranowych,
 • istnieje prawdopodobieństwo użycia broni palnej krótkiej, oraz zastosowania środków przymusu bezpośredniego,
 • kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, służbowym, prywatnym do celów służbowych.

W ofercie należy podać wartość brutto usługi za:

Badania lekarskie:

1) badania wstępne, strażników miejskich (gminnych),       

– badania laboratoryjne (mocz, OB., morfologia, cukier),

lekarz okulista,

– lekarz laryngolog,

– lekarz neurolog,

– psycholog,

– lekarz psychiatra,

– lekarz orzecznik,

2) psychologicznych kierowców pojazdów uprzywilejowanych  + badanie zmierzchowe                                                                                                              

3)  psychotechniczne kierowców kat B            

4)   badania okresowe strażników miejskich (gminnych),

– badania laboratoryjne (mocz, OB., morfologia, cukier),

–  lekarz okulista,

– lekarz laryngolog,

– lekarz orzecznik,

5)  wstępnych i okresowych pracowników cywilnych zatrudnionych w Straży Miejskiej

– badania laboratoryjne (mocz, OB., morfologia, cukier)

– lekarz orzecznik

6)  psychologicznych strażników miejskich na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę                                                              

 • konsultacje specjalistyczne.

 

Oferty należy składać do dnia 19-12-2018 roku w siedzibie Straży Miejskiej do godz. 1000
  w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem Badania profilaktyczne pracowników
 
nie otwierać przed 19-12-2018 do godz. 1000 na adres:.

Straż Miejska

 1. Sportowa 8

37- 700 Przemyśl

tel./fax. 16 677 70 70

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 1030 w siedzibie Straży Miejskiej
w Przemyślu.

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na wykonywanie ww. usług.