Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

( o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.)

na wykonywanie napraw pojazdów samochodowych w 2019 roku.

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 4/14 Komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty 30000 EURO. Gmina Miejska Przemyśl, w imieniu której działa  Straż Miejska w Przemyślu ul. Sportowa 8 składa zaproszenie do złożenia ofert na wykonywanie bieżących napraw i remontów, pojazdów służbowych będących na wyposażeniu Straży Miejskiej zwanej dalej Zamawiającym:

 1. Mitsubishi RP 55745 L 200 rok produkcji 2006, silnik 2,5 l
 2. Dacia Dokker RP 80108 rok produkcji 2018 silnik 1598 cm3 Pb  z instalacją gazową.
 3. Dacia Dokker RP 83003 rok produkcji 2018 silnik 1598 cm3 Pb  z instalacją gazową.
 4. Peugeot RP 25000 rok produkcji 2007, silnik 1587 cm3 Pb           
 5. Motorower Kymco RP 0639
 6. Motorower Kymco RP 0640

Szacunkowa wartość zamówienia netto wynosi 14600 zł.

 

Z przedmiotu zamówienia wyłączone są:

 

 1. a) okresowe badania techniczne,
 2. b) naprawy oraz przeglądy techniczne pojazdów będących na gwarancji producenta (nie dotyczy to wykonawcy posiadającego autoryzację producenta naprawianego samochodu).

 

Warunki realizacji napraw:

 

 1. Naprawy obejmują naprawy bieżące samochodów wykonane na zlecenie Zamawiającego, zgłaszane doraźnie, niezwłocznie po ich wystąpieniu.
 2. Części zamienne i materiały użyte w naprawach muszą być nowe i powinny odpowiadać parametrom technicznym zalecanym przez producentów poszczególnych pojazdów oraz spełniać normy jakościowe w tym zakresie.

 

Warunki realizacji przeglądów technicznych

 

 1. Zakres serwisowania pojazdów obejmuje wykonanie czynności odpowiednich dla danego przebiegu kilometrów, okresu użytkowania lub wskazań komputerów samochodowych informujących o konieczności wykonania serwisu lub usunięcia usterki w danym pojeździe, które zostały określone i opracowane przez producentów poszczególnych pojazdów z uwzględnieniem niezbędnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w trakcie przeglądów.
 2. Części zamienne i materiały eksploatacyjne użyte w przeglądach technicznych powinny być nowe i powinny odpowiadać parametrom technicznym zalecanym przez producentów poszczególnych pojazdów oraz spełniać normy jakościowe w tym zakresie.
 3. Miejscem wykonywania usługi powinien być warsztat/ zakład/ stacja znajdująca się w granicach administracyjnych miasta Przemyśla.
 4. Naprawy pojazdów powinny być wykonywane wg technologii napraw danej marki samochodów. Ewentualne koszty wynikające z zastosowania niewłaściwej technologii napraw lub niewłaściwych części będą obciążać Wykonawcę.
 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialno – prawną za pojazd pozostawiony przez Zamawiającego.
 6. Wymontowane (zużyte) części zamienne, płyny itp. powinny być zutylizowane przez Wykonawcę na jego koszt.
 7. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin oraz użytych części zamiennych i materiałów. Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać wyszczególnienie operacji oraz wszystkie materiały i części zamienne użyte do napraw w faktycznie zużytych ilościach.
 8. Wykonawca udzieli minimum 6 miesięcy gwarancji i 12 miesięcznej rękojmi na wykonane usługi, a na zastosowane części zamienne i materiały zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta.

 

Zakres ważniejszych usług (napraw, remontów) dla samochodów osobowych (proszę podać cenę brutto na wymienione usługi):

– wymiana rozrusznika,
– wymiana alternatora,
– wymiana klocków hamulcowych (przód),
– wymiana tłumików,
– wymiana łączników drążków stabilizacyjnych,
– pomiar i regulacja geometrii,
– diagnostyka komputerowa silnika i osprzętu nadwozia samochodu,
– diagnostyka układów klimatyzacji wraz z obsługą.

– mycie pojazdów (podać cenę 1 mycia, oraz cenę 10 myć),

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 5. posiadanie jednego pojazdu holowniczego – laweta,
 6. świadczenie usługi polegające na myciu pojazdów służbowych użytkowanych przez Straż Miejską:

– zakres mycia obejmuje mycie podstawowe  – przy czym zakres mycia podstawowego obejmuje mycie wstępne, mycie zasadnicze pojazdów przy użyciu odpowiednich środków czyszczących, płukanie.

 

Wymogi w zakresie potencjału technicznego, co najmniej:

 

 1. 5 stanowiskami naprawczymi, wyposażonymi w podnośniki lub kanały, w tym
  1 stanowiskiem do wymiany opon i wyważania kół,
 2. oprzyrządowaniem diagnostycznym, w tym co najmniej 1 stanowisko diagnostyczne do sprawdzania i ustawiania geometrii zawieszenia.
 3. 3 osobami bezpośrednio związanymi z naprawą samochodów, w tym: mechanik samochodowy, elektryk i elektronik samochodowy
 4. komputerowa analiza usterek wraz z odpowiednim oprogramowaniem (zaktualizowanym w miarę potrzeb na bieżąco) dla pojazdów, będących w posiadaniu Zamawiającego.
 5. Stanowisko do mycia pojazdów.
 6. Jednym pojazdem holowniczym – lawetą.

 

Wymagania:

 

 1. Dobra znajomość mechaniki, pojazdów będących na wyposażeniu Zamawiającego.
 2. Diagnostyka i naprawa, jednostki napędowej, wykonywanie zbieżności układu zawieszenia.
 3.  Naprawa układu  wydechowego, usługi spawalnicze.
 4. Naprawy elektryczne i diagnostyka komputerowa w zakresie ustalania usterek i ich usuwania.
 5. Bieżące naprawy ogumienia, w miarę potrzeb wymiana na nowe itp.
 6. Naprawy główne silników zasilanych olejem napędowym i etyliną.
 7. Naprawy główne skrzyń biegów.
 8. Szybkie i rzetelne wykonywanie bieżących napraw w każdy dzień tygodnia, oprócz niedziel i świąt z pominięciem kolejek, bez dodatkowych opłat.
 9. Wykonywanie wszystkich przeglądów okresowych, (wymiana olejów, płynów chłodzących, pasków rozrządu ustawianie zbieżności itp.).
 10. Udzielanie gwarancji na wykonywane usługi.
 11. Wystawianie faktury na przelew z co najmniej 14 dniowym  terminem płatności (obrót bezgotówkowy).
 12. Stały dostęp do części zamiennych (np. własna hurtownia).
 13. Przystępna cena (rabat).
 • 1

 

Częstotliwość wykonywanych usług uzależniona jest od warunków eksploatacji pojazdów służbowych, (ilość przejechanych kilometrów danym pojazdem, awarie pojazdów)

 

 • 2

 

 Oferty należy składać do dnia 19-12-2018 roku w siedzibie Straży Miejskiej do godz. 1000,
 u dyżurnego Straży Miejskiej w Przemyślu, w zapieczętowanej kopercie, z dopiskiem Naprawy samochodów – nie otwierać przed 19-12-2018 roku, na adres:

Straż Miejska

 1. Sportowa 8

37- 700 Przemyśl

tel./fax. 16 677 70 70

 • 3

 

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 1030 w siedzibie Straży Miejskiej.

 • 4

 

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na wykonywanie ww. usług.