Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

(o wartości nieprzekraczającej 30000 euro)

 na dostawę paliw w okresie od 01-01-2019 do 31-12-2019 r.

 

Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1; 37-700 Przemyśl, NIP 795-231-95-92, w imieniu której działa Straż Miejska przy ul. Sportowa 8; 37-700 Przemyśl, na podstawie zarządzenia nr 4/14 Komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty 30000 EURO, zaprasza do składania ofert na dostawę paliw do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu Straży Miejskiej:

 1. Mitsubishi RP 55745 – ON
 2. Dacia Dokker RP 80108 – Pb – LPG,
 3. Dacia Dokker RP 83003 – Pb – LPG,
 4. Peugeot  307 RP 25000 – PB,
 5. Motorower KYMCO RP 0639 – Pb,
 6. Motorower KYMCO RP 0640 – Pb,

 

 • 1

 

 Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw dla potrzeb Straży Miejskiej w Przemyślu.

 

 Zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej – zwanym dalej Zamawiającym
 w następujących ilościach szacunkowych:

 • Olej napędowy – około 1000 litrów – dla Mitsubishi.
 • Benzyna bezołowiowa – około 2000 litrów – dla pozostałych pojazdów.
 • LPG – około 10000 litrów – samochody Dacia Dokker 2 sztuki,

 

 • 2

Szacunkowa wartość paliw wynosi około 32 600 zł netto.

 

 • 3

 

Wymagania:

 

 • Paliwo powinno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( U. 2015 poz. 1680), oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728 ze zmianami)

 

 • 4

 

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca zagwarantował:

 1. obrót bezgotówkowy z co najmniej 14 dniowym terminem zapłaty,
 2. dostępność paliwa w godzinach co najmniej od 600-1800 przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) w sobotę w godzinach co najmniej od 0800-1400 na terenie miasta Przemyśla,
 3. rejestrację pobranego paliwa w karcie drogowej  pojazdów.
 4. wystawianie miesięcznych wykazów pobranego paliwa na poszczególne pojazdy dwa razy w miesiącu – do 15 każdego miesiąca i na koniec miesiąca (WZ),
 5. wystawianie faktur za pobrane paliwo na podstawie wykazu na poszczególne pojazdy, dwa razy w miesiącu – do 15 każdego miesiąca i na koniec miesiąca,
 6. Przynajmniej jedna stacja paliw powinna znajdować się na terenie administracyjnym miasta Przemyśla.
 • 5

 

 1. Wykonawca określi cenę jednego litra paliwa w poszczególnych kategoriach zgodnie z ustalonym cennikiem sprzedaży paliwa na dzień poprzedzający dzień składania
  i otwarcia ofert lub inną ofertę.
 2. Zakup paliwa do pojazdów służbowych będzie realizowany sukcesywnie zgodnie
  z wewnętrznymi potrzebami Zamawiającego bezpośrednio na stacji paliwowej Wykonawcy.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania ilości litrów zamawianego paliwa w poszczególnych kategoriach i wartości netto zamówienia.

 

 • 6

 

Częstotliwość pobierania paliwa uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego
 i realizowana będzie w miarę potrzeb.

 

 • 7

 

            Oferty należy składać do dnia 19-12-2018 roku u dyżurnego Straży Miejskiej
w Przemyślu do godz. 1000 w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: Dostawa paliwa – nie otwierać przed 19-12-2018 roku, na adres:

Straż Miejska

 1. Sportowa 8

37-700 Przemyśl

tel./fax. 16 676 70 70

 • 8

 

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 1030 w siedzibie Straży Miejskiej
w Przemyślu.

 

 • 9

 

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na wykonywanie ww. usług.