Zaproszenie do składania ofert

 

Zaproszenie do składania ofert

(o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro)

Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1: 37-700 Przemyśl, NIP 795-231-95-92, w imieniu której działa Straż Miejska w Przemyślu, z siedzibą przy ul. Sportowej 8; 37-700 Przemyśl na podstawie zarządzenia nr 4/14 Komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, zaprasza do składania ofert na:

zabudowę samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej w Przemyślu

szacunkowa wartość zamówienia 22 000 brutto

Opis przedmiotu zamówienia – zakres zabudowy:

 1. Pojazd bazowy wyposażenie:

D Doker L1H1 pojazd fabryczny 5 osobowy

Układ siedzeń: przedział kierowcy 1+1 (siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa), przedział pasażerski 2+1,

Przeszklenie pojazdu: cały samochód,

Pojazd wyposażony w elementy uprzywilejowania: belka świetlna i oznakowanie pojazdu.

 1. Wnętrze pojazdu:

Przedział I – kierowca, dysponent, siedzenia ustawione przodem do kierunku jazdy,

Przedział II miejsce na elementy wyposażenia strażników,

Przedział III – bagażowy – do przewozu osób zatrzymanych.

ZAKRES ZABUDOWY:

Przedział I – przedział dla strażników

– wyprowadzenie zasilania 12V z bezpiecznikiem do zasilania radiotelefonu cyfrowego w miejsce wskazane przez Zamawiającego, montaż RT dostarczonego przez Zamawiającego,

– montaż anteny dachowej do radiotelefonu 146 -174 MHz, z wprowadzeniem przewodu antenowego w przedziale kabiny kierowcy,

– dodatkowe dwie lampki – paski led do oświetlenia miejsca pracy strażnika (kierowcy
i dysponenta).

Przedział II – przedział magazynowy dla strażników

– szyby w przedziale II przyciemnione folią,

– przegroda pełna szczelna w formie trapezu montowana na słupku C z blachy stalowej
z oknem z poliwęglanu (wymiary okna min. 500x700mm) brak możliwości otwierania, umożliwiającym wgląd do przedziału III (
(zamontowana między II a III przedziałem),

– demontaż fabrycznej ławy 3 osobowej, uzupełnienie podłogi sklejką,

PRZEDZIAŁ III – dla osób zatrzymanych

 •  
 • podłoga przedziału dla osób zatrzymanych wykonana z trwałego antypoślizgowego i łatwo zmywalnego materiału,

 • zabezpieczenie podłogi przed nasiąkaniem przy zmywaniu myjką ciśnieniową,

 • w podłodze zamontowany otwór spustowy umożliwiający odprowadzenie wody po przemyciu przedziału,

 • szyby w przedziale dla zatrzymanych przyciemnione folią,

 • ściany boczne na pełnej wysokości, sufit przedziału dla osób zatrzymanych wyłożone sklejką szarą laminowaną,

 • dwa fotele indywidualne z oparciami dla 2 osób zatrzymanych zamontowana na ścianie grodziowej tyłem do kierunku jazdy, na podstawie umożliwiającej zachowanie czystości w pojeździe,

 • fotele wyposażone w biodrowe pasy bezpieczeństwa,

 • w konstrukcji podstawy pod fotele zamocowane uchwyty na kajdanki,

 • na dachu zamontowany wentylator wywiewno – nawiewny, sterowany z kabiny kierowcy – wyłącznik umieszczony na desce rozdzielczej,

 • krata trzyczęściowa z drzwiami jedno skrzydłowymi lewymi wykonana z siatki, przed tylnymi drzwiami wyposażona w zamek i zatrzask uniemożliwiający ich otwarcie przez osoby przewożone,

 • zawiasy drzwi jednoskrzydłowych zabezpieczone tak aby nie było możliwe zdjęcie kraty,

 • oświetlenie ledowe sterowane z deski rozdzielczej – 2 lampy, umieszczone pomiędzy kratą a drzwiami tylnymi pojazdu bazowego z możliwością oświetlenia przedziału dla zatrzymanych jak i przedpola za pojazdem,

 • demontaż wodzików klamek drzwi tylnych od wewnętrznej strony (jeżeli występują),

 • tylny zderzak pojazdu bazowego pokryty nakładką z blachy aluminiowej ryflowanej.

Doposażenie dodatkowe

1.  Dopuszczenie do ruchu jako pojazd specjalny dla Straży Miejskiej – rejestracja dwuetapowa (pojazd musi  
     być zarejestrowany)

2. Warunki gwarancji na wykonaną zabudowę 24 miesiące od daty odbioru pojazdu.

 1. Termin realizacji zamówienia : nie później niż 2 miesiące od daty przekazania pojazdu wykonawcy do realizacji zamówienia.

 2. Odbiór przedmiotu zamówienia osobiście w siedzibie wykonawcy.
 3. Kryteria oceny ofert: cena 50%, na 50% doświadczenie w tego typu usługach oraz jakość wykonania.
 4. Oferty należy składać w siedzibie Straży Miejskiej w Przemyślu przy ul. Sportowej 8 lub w formie elektronicznej na adres e- mail: administracja@smprzemysl.pl. do dnia 07.03.2019r.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Straży Miejskiej w Przemyślu w dniu 07.03.2019r. o godz. 1100.
 6. W ofercie należy podać wartość netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie.

 7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „oferta wykonania zabudowy pojazdu specjalnego” dla Straży Miejskiej w Przemyślu, nie otwierać przed 07.03.20190 r. przed godziną 11”.

 1. Dostawca wystawi fakturę VAT w n/w sposób:

 2. Nabywca: Gmina Miejska Przemyśl; Rynek 1; 37-700 Przemyśl;
  NIP:795-231-95-92;
  Odbiorca: Straż Miejska ul. Sportowa 8; 37-700 Przemyśl. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie do 14 dni liczonych od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 3. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z dostawcami jest: p. Mariusz Migdal; tel. 16 676 70 70.

Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu

Jan Geneja

Przemyśl, dnia: 28.02.2019r.