Zaproszenie do składania ofert

 

Zaproszenie do składania ofert

(o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro) 

 

 

Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1: 37-700 Przemyśl, NIP 795-231-95-92, w imieniu  której działa Straż Miejska w Przemyślu, z siedzibą przy ul. Sportowej 8; 37-700 Przemyśl na podstawie zarządzenia nr 4/14 Komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, zaprasza do składania ofert na:

 

Modernizację istniejącego systemu antenowego VHF

do radiostacji bazowej zlokalizowanej

w Komendzie Straży Miejskiej

Sportowej 8 w Przemyślu

 

 

Opis przedmiotu zamówienia – zakres prac:

 1. Dostawa i montaż w miejscu istniejącej anteny bazowej anteny typu OV 140.4 VHF 140 – 164 MHz 8.2 – 8.5 dBd ( zgodnie z posiadanym pozwoleniem radiowym UKE).
 2. Dostawa i wymiana kabla antenowego typu CNT 400.
 3. Montaż ochronnika przepięciowego na zewnętrznej ścianie budynku.
 4. Wykonanie punkowego uziemienia dla systemu antenowego.
 5. Pomiary, regulacja i sprawdzenie działania.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Warunki gwarancji na wykonaną usługę 24 miesiące od daty odbioru prac.
 2. Termin realizacji zamówienia: nie później niż 30 dni od daty otwarcia ofert.
 3. Kryteria oceny ofert: cena 50%, na 50%  doświadczenie w tego typu usługach oraz jakość wykonania.
 4. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e- mail: administracja@smprzemysl.pl. do dnia 19.03.2019r.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Straży Miejskiej w Przemyślu w dniu 19.03.2019r. o godz. 1100.
 6. W ofercie należy podać wartość netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie.
 7. Sposób przygotowania oferty:

            W temacie oferty przesłanej w formie elektronicznej  należy wpisać:

            „Modernizację istniejącego systemu antenowego VHF do radiostacji bazowej

             zlokalizowanej w Komendzie Straży Miejskiej ul. Sportowej 8 w Przemyślu, nie

           otwierać przed 19 .03.20190 r. przed godziną 11”.  

 1. Dostawca wystawi fakturę VAT w n/w sposób:
  Nabywca: Gmina Miejska Przemyśl; Rynek 1; 37-700 Przemyśl;
  NIP:795-231-95-92; Odbiorca: Straż Miejska ul. Sportowa 8; 37-700 Przemyśl.
 2. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie do 14 dni liczonych od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 3. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z dostawcami jest: p. Mariusz Migdal; tel. 16 676 70 70.

 

 

 

                                                                                             Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu

                                                                                                                        Jan Geneja

 

Przemyśl, dnia:  

12.03.2019r.