Zaproszenie do składania ofert

 

 

Zaproszenie do składania ofert

( o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro)

 

Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1 : 37-700 Przemyśl, NIP -795-231-95-92 w imieniu której działa Straż Miejska w Przemyślu z siedzibą przy ul. Sportowej 8, 37-700 Przemyśl, na podstawie Zarządzenia nr 4/16 Komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro składa zaproszenie do złożenia ofert na:

 remont pokrycia dachowego  garaży, wymianie 2 sztuk drzwi garażowych  oraz  wykonanie prac remontowych bramy wjazdowej i nadproża na terenie siedziby  przy ulicy Sportowej 8.

§ 1

Szacunkowa wartość  netto zamówienia  wynosi  8.200,00 złotych.

§ 2

Wymagania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę                             i doświadczenie oraz potencjał techniczny.

§ 3

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny

Cena – 100%

§ 4

Zainteresowanych wykonaniem wymienionego zamówienia zapraszamy do złożenia ofert wraz z podaniem kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych robót.

§ 5

Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie na adres Zamawiającego z oznaczeniem  „Remont pokrycia dachowego  garaży, wymianie 2 sztuki drzwi garażowych  oraz  wykonanie prac remontowych bramy wjazdowej i nadproża na terenie siedziby  przy ulicy Sportowej 8”.

Adres Zamawiającego:

Straż Miejska

ul. Sportowa 8

37-700 Przemyśl

Termin składania ofert upływa  z dniem 20.11.2019 r. do godz. 10:00.

 

 

§ 6

Zamawiający udzieli  zamówienia Wykonawcy, którego oferta  będzie odpowiadać warunkom określonym w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznane za najkorzystniejszą  ofertę.

 

§ 7

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 20.11.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Straży Miejskiej w Pionie Księgowości.

§ 8

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na wykonanie ww. usług remontowych.

 

Przemyśl, dnia 12 listopada 2019r.                                                                                              

                                                                                                                      Komendant

                                                                                                                     Straży Miejskiej w Przemyślu

                                                                                                                     Jan Geneja