Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, ze zm.) strażą kieruje komendant, zatrudniany na podstawie umowy o pracę przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji (art. 7 ust. 1). Przełożonym Komendanta jest wójt, burmistrz (prezydent miasta)(art. 7 ust 2).

Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu:

Jan Geneja

Telefon kontaktowy: (16) 676 70 70

Adres e-mail: administracja@smprzemysl.pl