Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: strażnika miejskiego

 w Straży Miejskiej w Przemyślu

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1260) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz.936 ze zm)

 

Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu

ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

Strażnik  Miejski – Aplikant (2 etaty)

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. ukończone 21 lat,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. wykształcenie co najmniej średnie,
 5. nienaganna opinia,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (sprawność pod względem fizycznym i psychicznym),
 9. podanie przez kandydata numeru telefonu do kontaktu.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. ogólna wiedza na temat działalności Straży Miejskiej w Przemyślu, przepisów samorządowych, uchwał Rady Gminy dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiejw Przemyślu,
 2. dobra znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. odpowiedzialność, terminowość, dokładność i samodzielność w wykonywaniu zadań,
 5. wysoka kultura osobista,
 6. umiejętność pracy w zespole.

 

 1. Zakres obowiązków strażnika miejskiego

 Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie ochrona porządku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych ( miejskich) (Dz.U. z 2018r. poz.928 ze zm.)  w tym :

 1. podejmowanie interwencji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa,
 2. ochrona zgromadzeń i imprez publicznych,
 3. ochrona obiektów użyteczności publicznej,
 4. działanie w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli.

3a. Warunki pracy

 – pierwsza umowa o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy

– praca wg harmonogramu

– praca w systemie zmianowym (8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym  tygodniu pracy we wszystkie dni tygodnia),

– praca w terenie

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. list motywacyjny,
 4. cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe  (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
   z oryginałem),

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz.1000 ze zm.)

„ Przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 ze zm.)”

 

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Straży Miejskiej
w Przemyślu przy ul. Sportowej 8 lub przesłać Pocztą  Polską w terminie do 17 czerwca 2019 r. na adres: 

Straż Miejska w Przemyślu

z siedzibą przy ul. Sportowej 8

37-700 Przemyśl

 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – strażnika miejskiego w Straży Miejskiej w Przemyślu”.

  

 1. Informacja o naborze

Informacja o naborze na w/w stanowisko zostanie podana poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.smprzemysl.pl w zakładce BIP (rekrutacja). Oferty, które wpłyną jako niekompletne lub po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data stempla pocztowego. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym w szczególności opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: pierwszy polegał będzie na ocenie spełnienia przez kandydata wymagań niezbędnych oraz oceny, czy kandydat przedłożył wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, a drugi na rozmowie kwalifikacyjnej, która zdecyduje o wyborze kandydata. Do drugiego etapu zostaną zaproszeni kandydaci, którzy spełnią wymagania niezbędne oraz, którzy przedłożyli wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

Informacja o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazana kandydatom     w formie telefonicznej. W toku rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja oceni znajomość przez kandydata przepisów z zakresu prawa administracyjnego, przepisów samorządowych oraz uchwał Rady Gminy dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej w Przemyślu.

Przedmiotem oceny Komisji będzie również postawa, zachowanie i kultura osobista kandydata.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.smprzemysl.pl w zakładce BIP (rekrutacja), niezwłocznie po zakończeniu drugiego etapu.  

 

Wszystkie oferty, które nie przeszły etapu rekrutacyjnego, będą do odebrania w siedzibie Straży Miejskiej w Przemyślu przez okres 7 dni od dnia umieszczenia informacji  o wynikach naboru na stronie internetowej www.smprzemysl.pl w zakładce BIP (rekrutacja), a po upływie tego terminu ulegną komisyjnemu zniszczeniu.  

Komendant

Straży Miejskiej w Przemyślu

Jan Geneja