– Komendant Straży Miejskiej Jan Geneja

Pracuje w Straży Miejskiej w Przemyślu od 1991r. a od 2003r. na stanowisku Komendanta. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Zainteresowania jeździectwo, motoryzacja.

Komendant kieruje Strażą i jest przełożonym służbowym wszystkich strażników zatrudnionych w Straży, pracowników administracyjnych oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych, pomocniczych oraz obsługi

Do zadań Komendanta należy:

– planowanie zadań Straży,

– kierowanie pracą Straży zgodnie z obowiązującymi,

– kontrolowanie i nadzorowanie realizacji działań,

– reprezentowanie Straży na zewnątrz

– sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem miejskiego systemu monitoringu wizyjnego.

Komendantowi podlegają bezpośrednio: Zastępca Komendanta, poszczególne Piony oraz stanowiska samodzielne.

– Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Mariusz Migdal

Pracuje w Straży Miejskiej w Przemyślu od 1996r. a od 2008r. na stanowisku Z-cy Komendanta. Absolwent Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Zainteresowania – motoryzacji, turystyka, sport.

Zastępca komendanta realizuje zadania i kompetencje Komendanta podczas jego nieobecności. Organizuje i nadzoruje pracę podległych mu komórek organizacyjnych w sposób zapewniający optymalną realizację zadań

Zastępcy komendanta podlegają bezpośrednio Oddziały.