„Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby”.

Do zadań Sekcji Dyżurnych i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

1.Przyjmowanie i zlecanie do realizacji zgłoszeń interwencyjnych, reagowanie na ujawnione przejawy łamania prawa, koordynowanie pracy strażników w terenie.
2.Pełnienie całodobowego dyżuru w celu przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz zapewnienia:
– współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
– nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
– współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
– współdziałania z podmiotami prowadzącymi akacje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
– dokumentowania działań podejmowanych przez centrum zarządzania kryzysowego,
– realizacji zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.


Do zadań Sekcji Patrolowo – Interwencyjnej należy:

reagowanie na wszelkie przejawy łamania prawa, realizowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Przemyślu.

Do zadań Sekcji Monitoringu Wizyjnego należy:

w szczególności obserwacja terenów objętych działaniem kamer, koordynacja działań pomiędzy jednostkami Straży Miejskiej i Policji, przeprowadzanie okresowych kontroli funkcjonowania miejskiego systemu monitoringu, utrzymanie sprawności technicznej systemu oraz prowadzenie analiz miejsc szczególnie zagrożonych pod względem przepisów bezpieczeństwa i porządku.

Do zadań Sekcji Postępowań w Sprawach o Wykroczenia należy:

w szczególności prowadzenie czynności wyjaśniających w celu egzekwowania prawa w sprawach
o wykroczenia zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, sporządzanie wniosków o ukaranie, oskarżanie przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych zgodnie z zakresem określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Do zadań Sekcji Ekologicznej należy:

w szczególności prowadzenie działań proekologicznych, egzekwowanie przestrzegania określonych przepisami wymogów w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz ochrony środowiska.

Do zadań Sekcji Dzielnicowych i Profilaktyki należy:

w szczególności współpraca z dzielnicowymi Policji w zakresie wymiany i analizy informacji
o występujących zagrożeniach, a także współpraca z innymi odpowiednimi podmiotami, instytucjami i społecznością lokalną, patrolowanie przypisanych rejonów miasta, jak również podejmowanie działań profilaktycznych na terenie placówek oświatowych oraz patrolowanie terenów przyszkolnych.

Do zadań Sekcji Ochrony Obiektów należy w szczególności ochrona obiektów komunalnych.